Skip to main content

Pogoji poslovanja - Optika Auer

1. SPLOŠNO

a) Vsa naročila, dobave blaga in storitve temeljijo izključno na naslednjih Splošnih pogojih poslovanja podjetja Auer optika, Denis Auer s. p. , Ljubljanska cesta 2, 2327 Rače (v nadaljevanju: prodajalec). Odstopajoči dogovori so veljavni samo, če so sklenjeni v pisni obliki.

b) Osebni ali telefonski dogovori stopijo v veljavo s prodajalčevo pisno potrditvijo veljavnosti dogovora. Kot pisna potrditev šteje potrditev, izročena kupcu, poslana po pošti, elektronski pošti ali faksu.

c) Odstopanja od teh pogojev veljajo le v primeru, če so bila ta s strani prodajalca pisno potrjena. Za pisno potrditev veljajo dopis, faks, elektronska pošta in drugi mediji, na katerih je mogoče shraniti zapis.

 

2. PREGLEDI

a) V vseh ambulantah Optike Auer, to je v Mariboru, Račah in Lenartu, prodajalec nudi storitev pregledov za predpis dioptrije za očala ali kontaktne leče, ki so namenjeni določitvi vidne ostrine in dioptrije za očala ali določitvi parametrov za predpis kontaktnih leč, rednim kontrolam vida in odkritju morebitnih očesnih težav.

b) Delovni časi ambulant so zapisani na izložbenem steklu vsake poslovalnice.

c) Preglede za predpis dioptrije za očala ali kontaktne leče opravljajo Simon Trpin, dr. med. specialist oftalmolog, Peter Ferme, dr. med. specialist oftalmolog, Levin Vrhovec, dr. med. specialist oftalmolog in Jože Uršič, dr. med. specialist oftalmolog.

d) Pregled za predpis dioptrije za očala pripada v okviru sklenjenega veljavnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Izdana naročilnica za očala pripada imetniku in ni prodajalčeva last.

e) Pregled za predpis dioptrije za kontaktne leče stane 35 EUR in zajema poleg samega pregleda še strokovno uvajanje/rokovanje z lečami ter testni par leč kot tudi testno tekočino za leče.

f) Prodajalec naročila na preglede sprejema v delovnem času posamezne poslovalnice in sicer osebno, po telefonu na eno izmed telefonskih številk poslovalnic 040 563 008 (Maribor), 040 563 005 (Rače) ali 040 563 009 (Lenart) ali s sporočilom na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. z izpolnitvijo obrazca za naročanje na spletni strani optika-auer.si, kjer se naročilo na pregled potrdi s prejemom potrditvenega SMS sporočila/s potrditvenim telefonskim pogovorom.

 

3. INDIVIDUALNO NAROČILO BLAGA ALI STORITEV

a) Za blago, ki se na željo kupca individualno naroči, kot so recimo korekcijska stekla, torične ali poltrde kontaktne leče itd. velja, da je takšno naročilo zavezujoče, torej od takšnega naročila kupec več ne more odstopiti brez povračila škode, ki je prodajalcu nastala z izvrševanjem naročila v odnosu do dobaviteljev ali pri opravljanju lastne storitve, recimo montaže očal.

b) Kot zavezujoča oddaja vsakega naročila se šteje prejeto predplačilo ali kupčev podpis izpolnjenega delovnega naloga, ki ga s kratko specifikacijo predmeta naročila, datumom in osnovnimi podatki kupca izpolni prodajalec.

 

4. DOBAVNI ROKI, ZAMUDE IN PREHOD NEVARNOSTI

a) Rok za dobavo blaga velja po dogovoru, ki ga prodajalec in kupec skleneta ob naročilu z zapisom na delovni nalog. Če dobavni rok ni določen na delovnem nalogu, bo prodajalec dobavil blago v običajnem roku upoštevaje dobavne roke njegovih dobaviteljev ter se zavezuje kupca obvestiti takoj, ko bo blago pripravljeno za prevzem.

b) Če je dobavni rok določen na delovnem nalogu in pride prodajalec v zamudo, je kupec upravičen, skladno z zakonskimi določbami, odstopiti od pogodbe, potem ko je prodajalcu dal najmanj 14-dnevni naknadni rok izpolnitve. Vendar pa prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi, ki bi nastala zaradi okoliščin zunaj njegovega vpliva oz. nadzora, katerih kljub dolžni skrbnosti ob času odpošiljanja potrditve naročila ni bilo mogoče pričakovati niti jih ni bilo mogoče odvrniti ali preprečiti z razumnimi ukrepi. Tako da tudi pisni dogovori o rokih dobave veljajo s pridržkom, če bo tudi prodajalec prejel material v dogovorjenem roku s strani svojih dobaviteljev.

c) Če bi kupec na lastno pobudo ali v soglasju s prodajalcem uveljavil spremembo dobavnega roka ali drugega pogoja, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cene blaga.

 

5. PLAČILNI POGOJI

a) Prodajalec sprejema plačila z gotovino, plačilnimi karticami in nudi možnost brezobrestnega obročnega plačila preko individualnega dogovora s kupcem (Sporazumu o obročnem plačilu kupnine za očala) do 5 obrokov ter možnost obročnega plačila preko kartice Diners do 24 obrokov.

b) Račun, ki ga izda prodajalec, mora kupec poravnati ob izdaji oziroma v pisno dogovorjenem plačilnem roku. Račun mora poravnati v celoti, delna plačila niso dopustna, razen na podlagi predhodnega pisnega dogovora s prodajalcem. Kot dan izvršitve plačila šteje dan, ko je celotni znesek računa poravnan. Če kupec pride v zamudo s plačilom, je prodajalcu dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

c) Po individualnem dogovoru (obojestransko podpisanem Sporazumu o obročnem plačilu kupnine za očala) so možna brezobrestna obročna plačila kupnin za očala do pet obrokov in sicer tako, da kupec prvi dogovorjen obrok (v minimalni višini enakomerno razporejenega enega obroka) poravna ob naročilu očal z gotovino ali kartico. Za vse naslednje obroke velja, da se poravnajo osebno v poslovalnici Optike Auer, v kateri je kupec očala naročil, in sicer z gotovino.

 

6. ZAMUDA PRI PREVZEMU BLAGA, REZERVACIJA

a) Prodajalec lahko iz utemeljenih razlogov na strani kupca hrani artikle v svojih prostorih največ 21 dni, šteto od dneva, ko je kupec prejel pisno ali telefonsko obvestilo o možnem prevzemu blaga.

b) Če kupec individualno naročenega blaga, kot so recimo korekcijska očala, torične ali poltrde kontaktne leče itd., ne prevzame v navedenem roku 21 dni od prejema obvestila o možnem prevzemu in o razlogih za to v enakem roku ne obvesti prodajalca, ima prodajalec pravico, da odstopi od pogodbe in obdrži celoten znesek prejetega predplačila, ki se tretira kot ara, ki je bila dana v znak utrditve sklenjene pogodbe.

c) Če kupec ostalega blaga, ki ni vezano na individualno izdelavo ali opravljanje storitev, kot so recimo sončna očala brez dioptrije, korekcijski okvir, tekočina za leče itd., ne prevzame v roku 21 dni, šteto od dneva, ko je kupec prejel pisno ali telefonsko obvestilo o možnem prevzemu artiklov in o razlogih za to v enakem roku ne obvesti prodajalca, jih prodajalec lahko vrne v prodajo oziroma k dobavitelju, hkrati pa obdrži prejeto predplačilo, v primeru, da je bilo ob sklenitvi pogodbe dano.

d) V primeru, da je prodajalcu s tem, ko kupec ni prevzel ostalega blaga, ki ni vezano na individualno izdelavo ali opravljanje storitev, nastala škoda v zvezi z izvedbo te storitve, ima prodajalec pravico od kupca zahtevati povrnitev te škode.

e) Rezervirano blago se v rezervaciji hrani do datuma zapisanega na delovnem nalogu in se po tem datumu lahko vrne v prodajo ali k dobavitelju.

 

7. LASTNINSKI PRIDRŽEK

Prodajalec si do plačila celotne kupnine in vseh stroškov, ki bi prodajalcu nastali v zvezi s prevzemom in dobavo blaga, pridržuje lastninsko pravico na izročenem blagu. V primeru vgradnje ali montaže dobavljenih izdelkov z drugimi izdelki si prodajalec do plačila celotne kupnine in vseh stroškov pridržuje lastninsko pravico na delu teh izdelkov ali na sorazmernem delu novega izdelka.

 

8. PREHOD NEVARNOSTI

Z izročitvijo artiklov kupcu ali njegovemu pooblaščencu pri dostavljanju preko prevoznika preide nevarnost na kupca v trenutku izročitve.

 

9. JAMSTVO IN GARANCIJA

a) Prodajalec daje takšna jamstva, kakršna je dobil od dobavitelja.

b) Prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih, kjer je škoda nastala zaradi nestrokovne uporabe ter nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago ali zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom na strani kupca.

c) Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegovih zamud pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, predvsem pa ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij in drugih informacij, ki jih je zagotovil kupec. Prodajalec ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode.

d) Kupec mora opraviti vizualno kontrolo blaga pri prevzemu in v kolikor s čimer ni zadovoljen, se to ob prevzemu dokumentira ter podpiše iz strani kupca ter prodajalca in se določi pogoje za odpravo napak, v kolikor je to mogoče.

 

10. ODSTOP

a) Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:
a. če je zaradi višje sile ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti;
b. če je kupec pisno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 14 dni in se ne odzove na dodatni, s strani prodajalca postavljeni rok;
c. v primeru, če nastopi situacija opisana v tč. 6. b) teh splošnih pogojev.

b) Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:
d. če prodajalec namerno ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava blaga ni mogoča;
e. če se prodajalec ne drži tudi naknadnega, podaljšanega dobavnega roka.

V primeru, če prodajalec odstopi od pogodbe iz razloga določenega pod a) b. te točke, je od kupca upravičen zahtevati povrnitev vsega prejetega blaga in vseh nastalih stroškov oz. škode.

 

11. GRAJA NAPAK

Kupec je dolžan prejeto blago na običajen način pregledati in o očitnih napakah pisno obvestiti prodajalca v osmih dneh od prevzema blaga. Kot pisno obvestilo se šteje tudi izpolnitev zapisa na delovni nalog iz strani prodajalca.

 

12. REKLAMACIJA

a) Po podani reklamaciji mora kupec v primeru zahteve prodajalca takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije, v nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije. Kupec prodajalcu lahko vrne blago le s prodajalčevim soglasjem.

b) Pri prejemu reklamacije mora prodajalec, potem ko se prepriča, da je reklamacija tehtna, dati predlog za poravnavo reklamacije.

c) Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov kupec nima pravice zadržati nobenih dolgovanih plačil.

d) Prodajalec ne upošteva nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe ter nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.

e) Prodajalec si pridržuje pravico do izbire, ali bo blago z napako nadomestil z novim ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem blagu ali ponudil odškodnino.

 

13. VIŠJA SILA

Prodajalec in kupec nista odgovorna za pravne posledice kršitve pogodbe, če je do kršitev pogodbe prišlo zaradi višje sile. Izraz »višja sila« pomeni vse izredne in nepredvidljive dogodke, na katere prodajalec in kupec ne moreta vplivati, jih preprečiti in so zunaj dosega njunega poslovanja. Pomanjkanje blaga na svetovnem trgu šteje kot višja sila. Takšne okoliščine v času njihovega trajanja prodajalca oproščajo izpolnitve obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. O obstoju takšnih okoliščin mora prodajalec kupca obvestiti takoj, ko izve za njihov nastop.

 

14. KRAJ IZPOLNITVE

Če iz naročila ni razvidno kaj drugega, je izpolnitveni kraj za dobavo in plačilo sedež oziroma poslovalnica prodajalca, v kateri je kupec naročil blago.

 

15. STORITVE

A. POPRAVILA

a) Vsa manjša popravila, kot so menjava nosnikov, vijakov, razne manjše nastavitve očal ali čiščenja so zastranke Optike Auer brezplačna. Stranka Optike Auer je vsak kupec, ki je v Optiki Auer kadarkoli opravila nakup očal, kar se preveri s vpogledom v kartoteko. Večja popravila, kot je recimo lasersko lotanje, se vsem kupcem obračunajo po ceniku storitev.

b) Za popravila očal, ki niso kupljena v Optiki Auer ali so kupljena v Optiki Auer pred več kot enim letom od dneva oddaje očal v popravilo, prodajalec ne odgovarja. Tako stranka, ki takšna očala prinese v kakršnokoli popravilo, v celoti sama prevzema odgovornost, da se med izvajanjem popravila očala ali leče poškodujejo oz. celo nepopravljivo počijo, saj tudi izkušen optik-tehnik ne more predvideti vzdržnosti materiala takšnih očal. Predhodno opozorilo s strani zaposlenega v Optiki Auer ni potrebno.

B. VGRADNJE/MONTAŽE LEČ – ODGOVORNOST NA STRANI KUPCA

a) Za vgradnjo korekcijskih ali sončnih leč v očala, ki niso kupljena v Optiki Auer ali so kupljena v Optiki Auer pred več kot letom dni od dneva oddaje v montažo, prodajalec ne odgovarja. Tako kupec, ki takšna očala prinese v montažo naročenih leč, v celoti sam prevzema odgovornost, da se med izvajanjem montaže očala lahko poškodujejo ali celo nepopravljivo počijo, saj tudi izkušen optik-tehnik ne more predvideti vzdržnosti materiala takšnih očal oz. jih niti ne more zamenjati, da bi saniral nastalo škodo. Predhodno opozorilo s strani zaposlenega v Optiki Auer ni potrebno.

b) Za vgradnjo korekcijskih ali sončnih leč, ki niso kupljena v Optiki Auer ali so kupljena v Optiki Auer pred več kot letom dni od dneva oddaje v montažo, prodajalec ne odgovarja. Tako kupec, ki takšne leče prinese v montažo v nov okvir, v celoti sam prevzema odgovornost, da se med izvajanjem montaže leče lahko poškodujejo ali celo nepopravljivo počijo, saj tudi izkušen optik-tehnik ne more predvideti vzdržnosti materiala takšnih leč oz. jih niti ne more zamenjati, da bi saniral nastalo škodo. Predhodno opozorilo s strani zaposlenega v Optiki Auer ni potrebno.

 C. CENIK STORITEV

 Popravilo očal (menjava nosnikov, vijakov…)  5 € 
 Menjava priponk  20 € 
 Lotanje okvirja  20 €
 Montaža enožariščnih stekel  35 €
 Montaža delovnih in bifokalnih stekel  40 €
 Montaža večžariščnih stekel  49 €

 

16. AKCIJE

a) Redna akcijska ponudba Optike Auer je objavljena na spletni strani Optike Auer, kjer so opisane posamične ugodnosti, ki jih ponuja prodajalec.

b) Vse ugodnosti, ki so vezane na bone, se lahko uveljavljajo samo s predložitvijo natisnjenega bona ugodnosti iz spletne strani.

c) Boni in druge ugodnosti niso časovno omejene, vendar zapadejo v primeru, da oglaševanega več ni mogoče dobaviti.

d) Artikli, ki jim je že bila določena znižana cena, imajo znižano ceno zapisano zraven svoje šifre.

e) Popusti se ne seštevajo.

 

17. DARILNI BONI

a) Darilni bon lahko imetnik unovči v poslovalnicah Optike Auer. Čas veljavnosti darilnega bona je natisnjen na darilnem bonu.

b) Darilni bon imetnik unovči tako, da bon predloži v prodajalni kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona se razlika do polne vrednosti bona ne vrača.

c) Darilni bon lahko unovči imetnik bona, brez kakršnekoli identifikacije.

d) Darilni bon preneha veljati ob unovčitvi ali s potekom veljavnosti darilnega bona.

e) Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

f) Darilnega bona ni mogoče zamenjati za denar.

g) Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.

h) V poslovalnici lahko zaposleni darilni bon zavrnejo, če ugotovijo, da je darilni bon ponarejen, da je poškodovana črtna koda, da je darilni bon popisan, ali poškodovan do stopnje, da se vsebine bona ne da razbrati ali da ob predložitvi manjka več kot 49 % površine celotnega darilnega bona.

 

18. REŠEVANJE SPOROV

Pristojno sodišče za reševanje sporov je sodišče v Mariboru, uporabljalo pa se bo slovensko materialno pravo, če med strankami ne bo dogovorjeno drugače.

 

19. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja podjetja Auer optika, Denis Auer s. p. veljajo od 10. 5. 2023 in veljajo do spremembe oz. preklica.

Nazadnje posodobljeno: 18. 1. 2024